ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินผลโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ชื่ออาจารย์ : ดร.สามารถ รอดสำราญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,11:28  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปริซึมและทรงกระบอก โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : นางดุษณี นราทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,15:54  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณวิสา จันทร์สุนทราพร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,15:52  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรี แก้วเขียว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,18:39  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิ ภัทรนุสรณ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,21:48  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณพร ปิ่นฟ้า
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,21:45  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง เซต โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ PSSPE MODEL เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,21:37  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,21:33  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญา สิทธิชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2565,15:38  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชุดสมองกล ว20252 เรื่อง เทคโนโลยีแห่งการควบคุมโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายประดิษฐ์ ชาวไร่นาค
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,11:28  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..