ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,10:53  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียนโดยใช้แนวคิด การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือTGT (Teams-Games-Tournaments) เรื่องการแลกเงิน ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 จ 30211 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาภา ทะลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:41  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธ์ุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:40  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง การหมุนเวียนอากาศ โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Jigsaw ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรพล โสดดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:39  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนในรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคกลุ่มเรียนรู้ ร่วมกัน( Learning Together : LT )
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัติกาล ท้วมบัว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:38  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Teams – Games – Tournaments: TGT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศา อินทา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:37  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้เรียนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Jigsaw Reading) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญา คงหมวก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:37  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,11:06  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาคณิตศาสตร์4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิ ภัทรนุสรณ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566,13:04  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณวิสา จันทร์สุนทราพร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566,13:03  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..