แนะแนว

นางศรัญญา โรยแสง

หัวหน้าแนะแนว

นางสาวปัทมา นัยกุล

นางสาวสุนทรีย์ คำคง

นางสาวดาราวรรณ อำนาจ

นางสุธาศิณี ทองโสมาส