กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายประเวศน์ ถิ่นวิไล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกันยารัตน์ คนหลัก

นางสาวสุชาณี ทองน้อย

นางภัชรา จิตสงบ

นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ

นางสุพิศ กลิ่นบุปผา

นางเอื้องเดือน วัชระ

นางบุญสาว สุขสมบูรณ์

นางศิริรัตน์ สิทธิบูรณาญา

นางสาวทัศนี ใจบุญ

นางสาวธนัญญา บัวชุม

นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม

นางสาวนำพร จิรัญดร

นายพุฒิไพโรจน์ โชติกุลศิริปัญญา

นางสาวทิพย์วรรณ พูลเพิ่ม

นายสุทธิพจน์ วัยวัฒน์

นางสาวธิดารัตน์ เนียมรุ่งเรือง

นางสาวปัทมา กาญจนะกันโห