ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
Chn20215 Interesting Chinese Custom
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.24 KB
Eng20205 English for Entertainment
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.29 KB
Eng20211English for Entertainment
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 460.17 KB
Eng23101 English 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.97 KB
Math20207 Geometry
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.08 KB
Math23101 Mathematics 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.16 KB
Math23201 Advanced Mathematics 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.47 KB
Occ23101 Occupation5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.57 KB
Sci20208 Fuel for transportation
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.6 KB
Sci20210 Electronics
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.52 KB
Sci23101 Science 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.54 KB
Soc 23101 Social studies 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 444.9 KB
Soc23102 History5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 350.33 KB
Soc23235 Civic duty 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.9 KB
กิจกรรมแนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.47 KB
ค20207 เรขาคณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.88 KB
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.12 KB
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.83 KB
ง23101 การงานอาชีพ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.08 KB
จ20215 วัฒนธรรมจีนน่ารู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.11 KB
ท23101 ภาษาไทย 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370.86 KB
พ20202 เทเบิลเทนนิส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.61 KB
พ23101 สุขศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.27 KB
พ23102 พลศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.03 KB
ว20208 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.45 KB
ว20210 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491.05 KB
ว20256 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.29 KB
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.48 KB
ว23103 วิทยาการคำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.91 KB
ศ23101ศิลปะ5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.7 KB
ส 23235หน้าที่เพิ่มเติม 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.97 KB
ส23101สังคมศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.88 KB
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.8 KB
อ20205 อังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 478.29 KB
อ23101 ภาษาอังกฤษ5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.69 KB