ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

เมื่อเริ่มก่อตั้งมีชื่อว่า โรงเรียนตัวอย่างมณฑลนครชัยศรี พระปฐมวิทยาลัย เปิดทำการสอนเมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนประจำจังหวัดนครปฐม
พระปฐมวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงใช้ชื่อว่า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน

 

พ.ศ. ๒๔๕๒ โรงเรียนตัวอย่างมณฑลนครชัยศรี พระปฐมวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงเรียนประจำมณฑลนครชัยศรี พระปฐมวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๗๕ โรงเรียนพระจำจังหวัดนครปฐม พระปฐมวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๙๔ โรงเรียนนครปฐม พระปฐมวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๙๙ ปัจจุบัน "โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย"

ธงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ลักษณะ

เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีนํ้าเงิน มีรูปโล่ และปีกสองข้างอยู่กลางผืนผ้า กลางโล่มีภาพองค์พระปฐมเจดีย์สีเหลืองเปล่งรัศมี ๗ แฉก และจารึกชื่อพระปฐมวิทยาลัยสีเหลือง โค้งเป็นแนวใต้รูป

ความหมาย

สีประจําโรงเรียน คือ

สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน

สีเหลือง หมายถึง ความประณีตสวยงาม มีมารยาท และคุณธรรม

โล่   เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งลํ้าค่า ซึ่งได้มาจากการแสดงความดี

องค์พระ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม และชาวนครปฐม

ปีกโล่ หมายถึง การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้มีการใช้ธงประจําโรงเรียนเรื่อยมา โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก เพื่ อแสดงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งสถาบันจนถึงปัจจุบันน


ทิศทางโรงเรียน

ปรัชญา

"มีวินัย ใฝ่การเรียน เพียรทำดี มีความสุข"

คำขวัญ

"เราจะทำดีที่สุด"

วิสัยทัศน์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานคุณธรรม
นำสู่พลโลก

พันธกิจ

๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลเป้าประสงค์นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ลํ้าหน้าความคิดผลิตงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูง มาตรฐานสากล และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการดําเนินงานติดตาม ประเมินผล การนิเทศและการวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)
ชื่อสัตย์ - มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย
รอบรู้ - มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อตนเอง ส่วนรวมและประชาคมโลก
พอเพียง - รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


เบอร์ติดต่อและสถานที่

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

Phra Pathom Witthayalai School

117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 7300

โทรศัพท์::034 - 241657   โทรสาร::034 - 252611

สถานที่

หมายเลข

สถานที่

หมายเลข

อาคาร 1 อาคาร 6
ผู้อำนวยการ 201 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 222
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 202 ห้องส่งสัญญาณการศึกษา (611) 237
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 203 ห้องประชุม 612 236
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 204 ห้องประชุม 615 264
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ 205 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (626) 265
งานประชาสัมพันธ์ 0,100 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (622) 308
งานธุรการ 200 อาคาร 7
งานพัสดุ - งานการเงิน 252,255 ห้องวิทยาศาสตร์ (721) 279
งานทะเบียน - งานวัดผล 256 ห้องวิทยาศาสตร์ (726) 280
งานบุคคล - กิจการนักเรียน 257 ห้องพักครู ม.1 283
ห้องพักครูภาษาไทย 254 ห้องสมุด ม.1 285
ห้องแผนงาน 214 อาคาร 8
อาคาร 2 ห้องพักครูพลศึกษา 261
ห้องแนะแนว 213 ห้องพักครูพลศึกษา 2 (833) 271
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 215 ห้องพักครูศิลปศึกษา 273
ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 216 อาคารประกอบ
ห้องศูนย์  SEAR 217 ห้องพยาบาล 286
ห้อง HOME THEATER 218 ร้านค้าสมาคมฯ 262
ห้องศูนย์ ERIC 271 งานอาคารสถานที่ 291
อาคาร 3 ห้องพักครูเกษตรกรรม 263
ห้องพักครูสังคมฯ 221 ห้องพักครูศิลปปฏิบัติ 282
ห้องพุทธศาสนา 223 ห้องงานไม้ 284
อาคาร 4 ห้องครูเวรกลางวัน 288
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 241 อาคารพิพิธภัณฑ์ 292
ห้องคอมพิวเตอร์ (411) 242 อาคารวานิช ไชยวรรณ ชั้น 1
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 287 ห้องสำนักงาน 301
อาคาร 5 ห้องควบคุม 302
ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคฯ 231 ห้องหลังเวที 303
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 233 อาคารวานิช ไชยวรรณ ชั้น 2
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์(เล็ก) 232,260 ห้องสำนักงาน 304
ห้อง 535 293 ห้องควบคุม 305
ห้อง 546 (ชีววิทยา) 307 ห้องหลังเวที 306

 


แผนผังโรงเรียน

   

ปฎิทินกิจกรรม  

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   

สมาชิกที่ออนไลน์  

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย Phra Pathom Witthayalai School 117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 7300 โทรศัพท์::034 - 241657 โทรสาร::034 - 252611