ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
กิจกรรมแนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.85 KB
ค30209 คณิตศาสตร์เสริม 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.31 KB
ค30292 คณิตศาสตร์ พสวท.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.83 KB
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.62 KB
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.6 KB
ง30227 บัญชี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.51 KB
จ30210 ภาษาจีนท่องเที่ยว 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.21 KB
จ32202 ภาษาจีน 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 528.43 KB
ซ30205 ภาษารัสเซีย3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.24 KB
ต30205 ภาษาเกาหลี 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.95 KB
ท30203 การพูดในที่ชุมชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.9 KB
ท32101 ภาษาไทย 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.4 KB
ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.81 KB
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.08 KB
พ30210 พลศึกษา3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.01 KB
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.04 KB
ว30101ฟิสิกส์พื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.81 KB
ว30102 เคมีพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.15 KB
ว30108 วิทยาาการคำนวณ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.86 KB
ว30220โปรแกรมตารางคำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.96 KB
ว30258 การจัดการฐานข้อมูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.56 KB
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.2 KB
ว30285ระเบียบวิจัยเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.97 KB
ว32202ฟิสิกส์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.52 KB
ว32222 เคมี2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.46 KB
ว32242 ชีววิทยา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.88 KB
ศ30103 ดนตรีสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.17 KB
ส30202 ศาสนาสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 362.13 KB
ส32101 สังคมศึกษา3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.43 KB
อ30203 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.98 KB
อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.14 KB
อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.14 KB
อ30212 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.72 KB
อ30218 การอ่านภาษาอังกฤษ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.72 KB
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.13 KB