ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
กิจกรรมแนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.48 KB
ค20203 ความรู้สึกเชิงจำนวน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.62 KB
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.91 KB
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.51 KB
ง20243 งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.2 KB
จ20209 จีน ฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.1 KB
ท21101 ภาษาไทย 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.52 KB
ท21201 การค้นคว้าเบื้องต้น 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 337.88 KB
พ20202 เทเบิลเทนนิส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.43 KB
พ21102 พลศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.31 KB
พ21102 ฟุตบอล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 424.01 KB
พ21102 สุขศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.52 KB
ว20203 ทฤษฏีความรู้ฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.29 KB
ว20204 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.88 KB
ว21101 วิทยาศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.72 KB
ว21103 วิทยาการคำนวณ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.58 KB
ศ21101 ศิลปะ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.2 KB
ส21101 สังคมศึกษา 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203 KB
ส21102 ประวัติศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.48 KB
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.11 KB
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเเละการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.4 KB
อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อฟังและพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.69 KB
อ21101 ภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.17 KB